Bu Site Sizi Mezun Eder :)
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora düzeyindeki öğrencilere üniversite ödevleri, bitirme projesi, mezuniyet tezi hazırlama konularında destek vermekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hizmet vermekteyiz. Tez yazdırma ücretleri için tıklayın

Endüstri mühendisliği ödev tez proje

Endüstri mühendisliği ödev tez proje hakkında detaylı bilgi almak isteyen endüstri öğrencilerine ödev hazırlama, tez yazma, proje yapma konularında lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz yüksek öğrencilerine, master, doktora eğitimi alan öğrencilere akademik destek vermekteyiz. Endüstri öğrencileri en çok ödev yapan, proje hazırlayan, makale yazan bölümlerden biri olduğu için her hafta, her ay ve her dönem sonunda proje hazırlaması gereken öğrencilere sahiptir. Endüstri öğrencisiyim ödev yaptırmak istiyorum, projem var, projemi yaptırmak istiyorum, tez hazırlamam lazım, tezimi yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

Proje örnekleri makalesini inceleyebilirsiniz.

Endüstri mühendisliği ödev yapımında endüstri mühendisliği öğrencilerine yardımcı olunur, endüstri dersleri hakkında verilen ödev , homework, assignment , essay, makale, matlab  çalışmalarını hem Türkçe, hem de ingilizce olarak yapmaktayız. Bunun yanında endüstri projeleri hazırlamada yardımcı olmaktayız. Endüstri projeleri çok çeşitli konularda olmaktadır, kapsadığı alan itibari ile en kapsamlı bölümlerden biri olan endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerinin yapmak zorunda olduğu proje konuları da çok geniştir, proje ödevlerinde endüstricilere yardımcı olmaktayız.

Endüstri mühendisliği öğrencilerine tez hazırlama desteği vermekteyiz. Tez konusu belirleme, tez konu örneği sunumu, tez taraması, literatür taraması, tez yazımı ve en sonunda tez düzenlemesi çalışmalarını yapmaktayız. Tez örnekleri, örnek tezler, tez konuları, konu örnekleri hakkında tez yazdırmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine tez yazma, tez hazırlama hakkında destek vermekteyiz.

Endüstri mühendisliği ödev tez proje hazırlama kapsamında Türkiye ve Kıbrıstaki üniversite öğrencilerinden gelen taleplere yanıt verdiğimiz gibi, yurt dışında okuyan endüstri öğrencilerine de Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Romanda, Bulgaristanda okuyan endüstri öğrencilerine de akademik destek vermekteyiz. Tüm çalışmalar talebiniz üzerine ingilizce ve türkçe olarak hazırlanır. Endüstri mühendisliği ödev tez proje için bizi aramanız yeterlidir.

 

 • Mühendisliğe Giriş
  Mühendisliğe giriş. Mühendislik tasarım sürecinin tartışılması ve analizi. Tasarımın dokümantasyonu. Mühendislik ve tasarımda etik ve legal konular. Dönem projesi ile tasarım süreci konusunda deneyim elde etme.
 • Endüstri Mühendisliği’ne Giriş
  Endüstri mühendisliği tarihi. Endüstri mühendisliği uzmanlaşma alanları. Problem çeşitleri. Problem çözümünde Endüstri mühendisliği yaklaşımı. Endüstri mühendisliği modellerine ve çözüm tekniklerine giriş. Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği müfredatına bakış.
 • Olasılık ve İstatistik I
  Mühendislikte İstatistiğin rolü, Olasılık, Rassal Değişkenler, Rassal Değişkenin Beklenen Değer ve Varyansı, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Ortak Olasılık Dağılımları
 • Olasılık ve İstatistik II
  Örneklem Dağılımları, Nokta Tahmini, Güven aralıkları ve aralık tahmini, Hipotez Testi, Basit doğrusal regresyon ve korelasyon, Çoklu doğrusal regresyon, Tek faktörlü varyans analizi
 • Bilgisayar Destekli Teknik Resim
  Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, Geometrik çizimler, Ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, Yardımcı ve detay görünüm teknikleri, Kesit alma: Tam, yarım, kismi, Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri: Temel boyutlandırma, revizyon blokları, yüzey özellikleri, kaynak sembölleri, Hata Payları: Geometrik hata payları, temel delik, temel şaft sistemi, veri sembölleri, Montaj çizim prensipleri, Endüstri mühendisliği tasarım teknikleri, mühendislik tasarımı çizimleri
 • Mühendislik Maliyet Analizi
  Organizasyon.Ekonomik verinin ölçüm ve yorumlanması. Finansal muhasebenin temelleri. Maliyet kavramları ve maliyetlendirme yöntemleri. Maliyet- üretim hacmi- karlılık analizi. Bütçeleme.
 • Yöneylem Araştırması I
  Yöneylem araştırması yöntem bilimi. Üretim ve hizmet birimlerinde karşılaşılan mühendislik problemlerinin modellenmesi. Doğrusal programlama çözüm algoritmaları. Dualite ve duyarlılık analizleri. Ulaşım modeli, aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri.
 • Yöneylem Araştırması II
  Tamsayı programlama ile modelleme ve imalat ve servis sistemlerinde uygulamaları. Şebeke modelleri: Modeli formüle etme, minimum yayılma ağacı, en kısa yol, maksimum akış problemleri, kritik iz yöntemi, program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği. Stokastik süreçler ve modellere giriş. Sıra bekleme modellerine giriş.
 • Bilgi Yönetimi
  Bu dersin amacı öğrencilere enformasyon teknolojisinin işletmelerdeki kullanımının teknik ve sosyal yönlerden katkısını anlatmaktır. Farklı uygulama alanları ile ilgili sunular ve tartışmalar içermektedir: Enformasyon teknolojileri altyapısı, veri tabanları, veri madenciliği, internet teknolojileri standartları, elektronik ticaret, enformasyon teknolojileri kapsaminda tedarik zincir yönetimi. Ders aynı zamanda enformasyon teknolojisi kurulumlarında etiğin önemi üzerinde de durmaktadır.
 • Tedarik Zinciri Modelleme
  Tedarik zinciri yönetimine giriş. Lojistiğe giriş. Satın alma ve planlama kararları. Envanter politikası kararları. Bilgi sistemleri. Tedarik zinciri organizasyonu ve kontrolü. Performans metrikleri.
 • Üretim Planlama ve Kontrol
  Üretim ve servis sistemlerine giriş. Tahmin Yöntemleri. Karar verme sürecinde Üretim Planlama ve Kontrol. Kapasite Planlama. Malzeme İhtiyaç Planlama. Çizelgeleme. Üretim ve servis sistemlerinin tasarlanmasında modern Üretim Planlama ve Kontrol yaklaşım ve teknikleri.
 • Mühendislik Ekonomisi
  Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.
 • Ergonomi
  Temel ergonomik kavramlar. İnsanın, sistem tasarımı ve performansı açısından dikkate alınması gerekli anatomik ve fizyolojik özellikleri. Bilgi işleme süreci ve gösterge ve kontrol sistemlerinin tasarımıyla ilişkisi. Antropometri ve makine-teçhizat, araç-gereç, iş istasyonu ve büro tasarımında antropometrik veri kullanımı. Gösterge ve kontrollerin tasarımı. Çalışma ortamı faktörlerinin etüdü ve ergonomik çalışma ortamı tasarımı.
 • Kalite Yönetimi
  Kalite Yönetiminin Temelleri. Kalite iyileştirme teknikleri. Kalite maliyeti. İstatistiksel Kalite Kontrol metod ve felsefesi, değişkenler ve nitelikler için kontrol grafikleri, süreç yeterliliği. Ürün kabulü, kabul örnekleme planları. Deney tasarımı ile süreç iyileştirme. Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001-2000 Kalite Standardları, güncel felsefeler, kalite değişimi.
 • Endüstri Mühendisliği Tasarımı I
  IE 401 ve IE 402 olarak proje tasarm ders serisinin ilki. İmalat veya servis sistemindeki ciddi bir soruna endüstri mühendisliği yaklaşımıyla çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu ilk derste saha çalışması, sorun belirtilerinin incelenmesi ve problem formülasyonu beklenmektedir. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Endüstri Mühendisliği Tasarımı II
  IE 401 ve IE 402 olarak proje tasarm ders serisinin ikincisi. İmalat veya servis sistemindeki ciddi bir soruna endüstri mühendisliği yaklaşımıyla çözümler üretilmesi gerekmektedir. İkinci derste veri toplama ve analiz, ilk derste formüle edilmiş olan sorunu çözmeye yönelik modelleme ve tasarım, gerekli raporlama ve dökümantasyonla birlikte beklenmektedir. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Simülasyon Endüstri mühendisliği ödev tez proje
  Simulasyon kavram ve yöntemleri, simulasyonda istatistiksel modeller, rassal sayı üretimi, girdi modelleme
 • Endüstri Mühendisliği Semineri
  Öğretim üyeleri ve endüstriyel, teknik, akademik ve kamu kurumlarından uzmanlar tarafından gerçekleştirilen disiplinlerarası seminer sunumları serisi. Başlıca endüstri mühendisliği sorunlarının ve güncel konuların tartışılması.
 • Tesis Planlama Endüstri mühendisliği ödev tez proje
  Üretim ve hizmet sektöründeki tesislerin yer seçimi, mevcut olanakların tahsisi ve işyeri düzenleme. Alternatif işyeri düzenlemelerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde kullanılan analitik ve bilgisayar destekli işyeri düzenleme teknikleri. Ambarların, malzeme taşıma ve dağıtım sistemlerinin analizi ve tasarlanması. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
  Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Proje Yönetimi
  Proje yönetiminin elemanları ve fazları. Proje yönetiminin fonksiyonları (planlama, personel atama, çizelgeleme, takip ve kontrol) ve teknikleri (CPM, PERT). Proje yönetimi için yazılım araçları. Proje maliyet kontrolü ve zaman/kaynak yönetimi. Liderlik türleri, çatışma ve risk yönetimi. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
  Bu derste öğrencilere iş süreçlerinin etkli bir şekilde ve ilgi metotlarla yeniden tasarlanmasını, mevcutların geliştirilmesini, ölçülmesini sağlamak ve böylelikle kurumlara ve iş ortaklarının verimliliklerine katkı sağlanması öğretilir. Ayrıca uluslararası en iyi uygulamalar, destek teknikleri ve diğer pratik bilgiler sunumlarla desteklenmektedir.
 • İş Etüdü ve Tasarımı
  İş etüdüne giriş: Etkinlik ve verimlilik kavramları, iş etüdü ve iş ölçümü kavramları ve aralarındaki ilişki, iş etüdü projesi yöntem bilimi, ölçüm, gözlem ve kayıt teknikleri ve olanakları, atık azaltma kavramları ile entegrasyonu, iş basitleştirme, yalın üretim, maliyet ve performans standartları oluşturma. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Endüstriyel Ekonomi
  Rekabetçi pazarlar, dünyadaki yerleşmiş uygulamalar ve firmaların iç organizasyonları. Farklı Fiyat Sınıfları. Dikey Kontrol. Oligopoli Kuramı. Oligopoli’de Ürün Ayrımı. Pazara Giriş ve Pazara Giriş Caydırıcılığı. Yeni Gözlemsel Endüstri Organizasyonu. İşbirliği İçermeyen Oyun Kuramı. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Uzman Sistemler
  Uzman sistemlerin teknolojisi ve uygulamaları. Basit bir uzman sistem kurulumu. Yapay zeka kavramları, sezgisellik, problem çözme, akıllı nitelikler. Mühendislik uygulamalarından örnek olay çalışmaları.
 • Yöneylem Araştırmasında Özel Konular
  Belirlenecek bir problem alanına ilişkin yöneylem araştırması teknikleri uygulamalarının yapılması. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Karar Analizi
  Karar verme ortamı. Belirsizlik ortamında karar verme. Karar verme problemlerinin yapılandırılması. Karar ağaçları. Duyarlılık analizleri. Bilginin değeri. Olasılıklı karar modelleri. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Servis Sistemleri
  Verimli ve müşteri tatminini sağlayabilen hizmet sistemleri tasarımında kontrol kavramının teknikleri ve uygulamaları. Hizmet stratejisi ve rekabet edebilirlik. Hizmet sistemleri kurulumundaki temel konular. Hizmet operasyonlarının yönetimi için kullanılan araç ve teknikler.
 • Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler
  Kombinatoryal problemlerin çözümü için çeşitli sezgisel teknikler. Sezgisel tekniklerin varoluş sebepleri, yetenekleri ve uygulanabilirlikleri. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • E-Ticaret ve KKP
  Yeni ekonomi kavramını tanıtmak, elektronik ticaretin ve ERP’nin temel kavramlarını ve kurulum safhalarını örneklerle açıklamak, elektornik ticaretin ERP ve SCM ile olan entegrasyonunun kurulumu ve önemi üzerinde örneklerle durmak.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Müşteri İlişkileri Yönetimini (MİY) tanıtmak, MİY değer zinciri, MİY’in enformasyon teknolojisi, müşteri portföyü analizi, Müşteri kazanmak, Müşteri Ağı yaratımı ve yönetimi, müşteriler için değer yaratmak, müşteri yaşam değerini yönetmek, müşteri bağlılığı ve gelişimi, MİY organizasyonu. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Yönetim ve Organizasyon
  Yönetim süreci; planlama, organize etme, kontrol, yönlendirme; organizasyonel tasarımın temel unsurları; organizasyonel yapının tasarımı; organizasyonel değişiklik Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Yatırım Projeleri Analizi
  Mevcut durum analizi. Problem tanımı. Vaka çalışması; talep tahmini, proje için alternatifler geliştirmek, projenin yatırım ve işletme maliyetlerinin kestirimi, işletme sermayesinin hesaplanması, proje alternatiflerinin karşılaştırılması, stratejik planın formule edilmesi ve performans ölçümü.
 • İş Hukuku
  Genel konular. İş Yasası kapsamı. İşe alma mukaveleleri. İş yerinde işçiler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi. İş yerinde kaza ve riskler. Yükümlülük ve tazminatlar. Sosyal güvenlik. Sendikalar. İşçi-işveren toplu görüşmeleri. Grev ve lokavt. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Stratejik Yönetim
  Stratejik Yönetime bakış. Strateji türleri, strateji oluşturma (Kurum misyon bildirimi, strateji analizi ve seçimi, dış değerlendirme, iç değerlendirme), Strateji uygulama, Strateji Değerlendirme ve Kurumsal Karne.
 • Sistem Mühendisliğine Giriş
  Sistem ve sistem mühendisliği tanımı. Sistem mühendisliği kapsamı önemi ve gelişimi. Sistem ömür devri. Sistem geliştirme modelleri.Sistem ömür devri süreçleri.
 • Güvenilirlik
  Bu ders; sistem güvenilirliği kavramları ve yöntemlerini, sistem güvenilirliğinin hesaplanmasına ilişkin teknikleri ve bazı güvenilirlik optimizasyon problemlerini içermektedir.
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları
  İnsan kaynakları yönetimine giriş, Stratejik insan kaynakları yönetim (İKY) sistemi ve fonksiyonları, İş Analizi, İnsan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim ve değerlendirme, performans yönetimi, kariyer planlama, iş değerlendirme, Ücret ve mali haklar yönetimi.
 • Çizelgeleme
  Çizelgeleme ve sıralama problemleri. Temel formülasyon. Tek makine- çok makina çizelgeleme prosedürleri ve sezgisel yöntemleri.
 • Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar
  Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde basit ve çoklu doğrusal regresyon, deney tasarımı ve analizi, çok değişkenli analiz ve parametrik olmayan testlerin uygulamaları. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Karar Destek Sistemleri
  Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası Kavramları, Karar Destek Sistemleri ve iş Zekası, Karar Verme, Sistem Modellemesi ve Analizi, Veri Ambarı, Veri Görselleştirme, Veri, Yazı ve Web Madenciliği, İş Performans Yönetimi, Etkileşimli ve Bilgisayar Destekli Teknolojiler, Karar Destek Sistemleri Uygulamaları Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Olasılık ve İstatistik
  Olasık ve istatistiğin mühendislikteki kapsamı. Olasılığa giriş. Olasılık kuralları . Kesikli dağılımlar. Sürekli dağılımlar. Tanımlayıcı istatistikler. Tahmin. Ortalama için çıkarsama. Iki örneğin karşılaştırılması. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon.
 • Mühendislik Ekonomisi Analizi
  Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi. Endüstri mühendisliği ödev tez proje
 • Pazarlama Yönetimi ve Stratejik Yönetim
 • Kalite Planlama ve Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Bütçe Planlama
 • Karar Bilimleri
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Perakende Yönetimi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Ergonomi ve İş Etüdü

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
18 Ekim 2015
1.282 kez görüntülendi
Share

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
Gönder
close-link
WhatsApp'tan yazın