Proje için örnek taslak incelemek istiyorum diyen proje hazırlaması gereken öğrenciler aşağıda taslağı inceleyebilir. Örnek proje taslağı sayesinde proje taslağı ile ilgili fikre ulaşabilirsiniz.

ÖRNEK PROJE TASLAĞI

Proje Adı : Sistem Tasarımı ve Ürün İyileştirme Uygulaması
Proje Tanıtımı :

Mevcut üründe gözlenen problemler veya yeni ürün geliştirmek için yapılacak Ar-Ge faaliyetleri ve bunlarınişletmeye ve ürünlerine sağlayacağı katma değer kısaca açıklanmalı.

Proje taslağında olması gerekenler

1-      Projenin başlatılma gerekçeleri

Projenin başlatılmasındaki nedenler (mevcut bir ürünün iyileştirilmesi veya yeni bir ürün\teknik geliştirilmesinin gerekçeleri vb.) sıralanmalıdır

2-      Projenin amacı

Projede amaçlanan hedefler açık olarak yazılmalıdır

3-      Proje çıktıları ve başarı ölçütleri

Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar maddeler halinde verilebilir. Hangi durumda proje başarıya ulaşmış sayılacaktır ve başarı kriterleri nelerdir, sayılmalıdır

4-      Proje Ar-Ge faaliyetlerinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araçlar

Projenin yürütülmesi aşamasında ne tür teknik ve yöntemlerin kullanılması düşünülmektedir. İnsan kaynakları ve  iş paketleri nasıl organize edileceği genel olarak verilmeli ve planlanan aşamalar sıralanmalıdır.

5-      Projede yeralan Ar-Ge aşamaları

Önerilen projede aşağıda sunulan  aşamalardan  mevcut olanlar açıklanmalıdır

 1. Kavram Geliştirme : Mevcut ürün veya yeni geliştirilecek ürün  iyileştirmesi bir proje kavramı olarak verilebilir.
 2. Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü : Geliştirilen projenin  teknik ve ekonomik yapılabilirliği tartışılmalıdır.
 3. Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuvar Çalışmaları: Tasarım aşamasına geçiş süreci içerisinde özellikle kullanılacak olan algoritma ve yöntemlerin  belirlenmesi ve uygulanacak testler sıralanabilir
 4. Tasarım : Algoritma ve yöntemler belirlendikten sonra proje sürecinde yaşanan problemlerin çözümü ve elde edilen entegre sistemin test problemleri ile nasıl test edileceği açıklanabilir.
 5. Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları : Tasarlanmış olan sistemin test sonuçlarından sonra geliştirilmesi ve gerçek problemler ile test çalışmalarının nasıl gerçekleştirileceği açıklanabilir.
 6. Prototip Üretimi : Son ürün olarak bir prototipin geliştirilmesi gerçekleştirilecektir.

 

 

Sunulan proje çıktılarının firma ve firma ürünlerinin ekonomik ve rekabetçi yönlerine sağlaması beklenen katkılar sıralanabilir.  Bu katkılar sonrasında ne tür yaygın etkiler bekleniyor açıklanabilir.  Risk oluşturan unsurlar belirlenebilir.

 

 

Projenin hangi aşamaları, hangi öngörülen süreler içerisinde katedeceği bir iş akış şeması ile belirlenmelidir. Aşağıda örnek bir iş akış diyagramı verilmiştir.

Örnek proje taslağı

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İşin Tanımı 2008 2009
O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M H
1. Literatür Taraması
2  Altbirim Tasarımları
3 Teorik olarak Analizi
4 Simulasyon Test ve Doğrulama
5. Sistem Entegrasyonu ve Test Aşaması
6. Testlerinin Gerçekleştirilmesi, Ürün Ticarileştirme  

 

Yukarıda verilen iş akış diyagramı içerisinde her bir iş paketinin ayrıntılı olarak tanımlanması gerekmektedir. Örneğin birinci iş paketi için şu şekilde bir tanımlama aşağıda verilmiştir. Örnek proje taslağı yazısını okumaya devam edebilirsiniz.

 

İŞ PAKETİ TANIMLAMA FORMU

Proje Adı Sistem Tasarımı ve Uygulaması
İş Paketi No/Adı 1. Literatür Taraması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.01.2008- 01.03.2008  (2 Ay)
İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz :

 • Literatür taraması
 • Teknolojik yapılabilirlik etüdü
 • Makine Teçhizatın temin edilmesi
 • Genel Plan Oluşturulması
İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz :

Hedeflenen proje çıktılarına etkin bir şekilde ulaşabilmek amacı ile  literatürde meydana gelen en son gelişmelerin izlenmesi için geniş çaplı bir araştırma yapılacak ve izlenecek yöntem, literatürde rapor edilmiş olan problemler ve önerilen çözümlerin güncellenmesi yapılacaktır.

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz :

Bu iş paketi deney, test ve analiz içermemektedir

İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz :

 • Literatür taraması ve  yaşanan en son gelişmeler hakkında bilgi birikimi
 • Literatür taraması sonucunda genel teknolojik yapılabilirliğin belirlenmesi
 • Genel planlamanın yapılması

Dolayısı ile literatür araştırmasının ve ona bağımlı olarak teknolojik yapılabilirlik ve genel planlamanın gerçekleştirilmesi başarı kriterlerimizdir.

Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz :

Bu iş paketi diğer tüm iş paketlerinin alt yapısını oluşturacaktır.

Proje yönetiminin nasıl organize edildiği gösterilmeldir. Aşağıda 3 Ar-Ge mühendisi ve bir teknikerden oluşan bir proje ekibinin organizasyonu verilmiştir. Ayrıca varsa danışmanlıklar da yazılmalıdır.

Tezsiz yüksek lisans projesi nasıl hazırlanır, proje konusu nasıl bulunur, proje örnekleri makalesini okuyabilirsiniz.

PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

PROJE ORGANİZASYON ŞEMASI

Yukarıdaki organizasyon doğrultusunda herbir proje elemanın proje çerçevesinde yapacakları iş tanımları da ayrıca verilebilir. Aşağıda böyle bir tanımlama genel hatları ile sunulmuştur.

 

Proje biri proje yöneticisi, 4 Ar-Ge mühendisi tarafından yürütülecektir. Proje organizasyon şeması yukarıdaki şekilde verilmiştir.

Proje geliştirilecek ürün konusunda uzmanlığa sahip olan firmamız Ar-Ge mühendisi Cemal GUR tarafından yürütülecektir. Proje ekibinin proje çerçevesinde iş dağılımı aşağıda verilmiştir.

 1. Cemal GUR (Proje Yürütücüsü)
 •                   Projenin yönetimi ve kordinasyonu
 •                   Altbirimleri için uygulanacak genel yöntemlerinin belirlenmesi
 •                   Haftalık ve aylık toplantıların organizasyon ve yönetimi
 •                   Proje bulgularının yayınlanması
 •                   Raporların hazırlanması ve kontrolü
 •                   Kullanılacak sistemlerin belirlenmesi
 •                   Patent başvurusu için gerekli işlemlerin takibi

Sunulan proje çerçevesinde yapılacak harcamalara ilişkin bir bütçenin oluşturulması gerekmektedir. Bütçe formlarında personel giderleri, makina-teçhizat, sarf malzemesi, seyahat vb. gibi desteklenen giderlerin gösterimini yapmalıdır. Aşağıda  bir iş paketi için öngörülen personel giderleri verilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU

Proje Adı Gerçek Zamanlı Görüntü İşlem ve Örüntü Tanıma için Gömülü Sistem Tasarımı ve  Ürün İyileştirme Uygulaması
İş Paketi No/Adı 2. Altbirim Tasarımları
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay

Aylık Maliyet Toplam
Cemal Gür Proje Yöneticisi Ar-Ge Mühendisi 0,4 3 1,2 4.000,00 YTL 4.800,00 YTL
AR-GE MUHENDİSİ Ar-Ge Mühendisi Ar-Ge Mühendisi 1 3 3 3.500,00 YTL 10.500,00 YTL
Grafiker Grafiker Grafiker 1 3 3 2.500,00 YTL 10.500,00 YTL
Tekniker Tekniker Tekniker 1 3 3 2.500,00 YTL 10.500,00 YTL
İŞ PAKETİ TOPLAM ADAM-AY = 10,2 TOPLAM 36.300,00 YTL

 

kaynak: nigde.edu.tr

 

Proje hazırlama ve proje nasıl hazırlanır yazısını okumak için tıklayın

Örnek proje taslağı örneği word pdf indir
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?