Muhasebe denetim yüksek lisans ödev tez proje hakkında çalışma yapmak isteyen muhasebe denetim öğrencilerine ödev yapmada, proje hazırlamada, tez yazma konularında destek vermekteyiz. Muhasebe ve denetim bölümünde yüksek lisans yapan tezli ya da tezsiz yüksek lisans öğrencilerine muhasebe ve denetim ile alakalı derslerde yardımcı olmaktayız.

Muhasebe denetim yüksek lisans tez yazdırma

Tez yazdırma isteyen öğrencilere ücretli akademik destek verilir.

 

Muhasebe denetim ödev, muhasebe denetim proje, tez, makale, essay, assignment hakkında yardımcı olmaktayız. Yüksek lisans tez hazırlama ile ilgili makaleye göz atabilirsiniz.

 • Muhasebe denetim yüksek lisans ödev tez proje ile ilgili aramalar
  muhasebe denetim yüksek lisans uzaktan eğitim
  muhasebe ve denetim yüksek lisans ne işe yarar
  muhasebe denetim yüksek lisans programları
  muhasebe denetim yüksek lisans forum
  muhasebe denetim tez örnekleri
  muhasebe tez konu başlıkları
  muhasebe bitirme tezi konuları
  muhasebe dersi ile ilgili tez konuları

Muhasebe denetim hakkında yazılmış tezler

 • Muhasebe uygulamaları ile ilgili örnek tez tıklayın
 • BENFORD YASASI VE HİLE DENETİMİNDE KULLANILMASI inceleyin
 • MUHASEBE UYGULAMALRINDA ENRON VAKASI YERİ VE ÖNEMİ VE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ incelemek için tıklayın
 • BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLESMESİ TIKLAYIN
 • Örnek yazılmış tez tıklayın
 • ULUSLARARASI İÇ DENETİM TIKLAYIN
 • iç denetim hakkında yazılmış tez inceleyin
 • Bağımsız denetim ile ilgili yazılan tez tıklayın
 • İç denetim hakkında yazılan başka bir tez örneği tıklayın
 • İç denetim konusunda işlenen tez örneği tıklayın
 • Iç Denetimde Hedefler ve Beklentiler tıklayın
 • Not: İnternette arama yaparak liste halinde buraya eklenmiştir.

Bölümde verilen dersler

 • İşletme Ekonomisi
 • Finansal Yönetim
 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • Denetim Uygulamaları
 • Uluslararası Denetim Standartları
 • İleri Düzey Muhasebe ve Finansal Raporlama
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • Vergi Uzmanlık Alanı
 • Revizyon
 • Türk Vergi Hukuku
 • Vergi Teknikleri
 • İşletme Hukuku
 • İşletmelerin Vergilendirilmesi
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Finansal Raporlama ve Denetim
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Banka Muhasebesi ve Raporlama
 • Bankacılık ve Finans
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Bankacılıkta Risk Yönetimi
 • Banka Operasyonları ve Hizmetleri
 • Portföy Yönetimi
 • Finansal Türevler
 • Proje Değerleme ve Finansman
 • Uluslararası Finansal Yönetim
 • DENETİMİN GENEL ÇERÇEVESİ
  DENETİME DUYULAN İHTİYAÇ
  MUHASEBE VE BAĞIMSIZ DENETİM İLİŞKİSİ
  BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI
  DENETİM VE DENETÇİ TÜRLERİ
  DENETİM STANDARLARI, MESLEK AHLAKI VE YASAL SORUMLULUKLAR
  GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI
  Genel Standartlar
  Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı
  Bağımsızlık Standardı
  Mesleki Dikkat ve Özen Standardı
  Çalışma Alanı Standartları
  Planlama ve Yardımcıların Gözlenmesi Standardı …
  İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlenmesi Standardı
  Kanıt Toplama Standardı
  Raporlama Standartları
  Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Uygunluk Standardı
  Muhasebe İlkelerinde Değişmezlik Standardı
  Yeterli Açıklama Standardı
  Görüş Bildirme Standardı
  MESLEK AHLAKI İLKE VE KURALLARI
  Meslek Ahlakı Kavramı
  Denetim Açısından Meslek Ahlakı
  KALİTE KONTROL STANDARTLARI
  Muhasebe Denetimi
  TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİNİN GELİŞİMİ
  MUHASEBE DENETİMİNE İLİŞKİN YASAL
  DÜZENLEMELER
  Sermaye Piyasası Kumlu Düzenlemeleri
  SPK Tarafından İşletmelere Getirilen Yükümlülükler
  Denetim Faaliyetinin Geçerliliği ile Hukuki ve Cezai Sorumluluk
  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Rotasyonu
  Bankacılık Alanındaki Düzenlemeler
  Sayılı Meslek Yasası Kapsamında Getirilen Düzenlemeler
  Muhasebecilik Mesleğinin Konusu ve Meslek Mensuplarında Aranan Genel Şartlar
  Tasdik İşlemleri
  Bağımsız Denetim Faaliyetlerine İlişkin Diğer
  Düzenlemeler
  TÜRMOB Tarafından Gerçekleştirilen Düzenlemeler
  Türkiye Denetim Standartları Kumlu (TÜDESK) …
  Türkiye Muhasebe Standartlan Kumlu (TMSK)
  Sigorta Murakabe Kanunu Kapsamında Getirilen Düzenlemeler
  Enerji Piyasası Düzenleme Kumlu (EPDK) Düzenlemeleri
  Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri
  DENETİM SÜRECİ VE AŞAMALARI
  DENETİM SÜRECİNE İLİŞKİN BAZI TEMEL
  KAVRAMLAR
  İşletme Yönetiminin ve Denetçinin Sorumluluğu
  Denetim Çalışmalarını Bölümleme
  Müşteri İşletme Yönetiminin İddiaları ve Denetimin Hedefleri
  Denetim Sürecine Genel Bir Bakış
  DENETİMİN PLANLANMASI
  Müşteri İşletmeyi Kabul ve Başlangıç Denetim Planlaması
  Müşteri İşletmeyi ve Sektörü Tanıma
  Müşteri İşletme Riskini Değerleme
  Başlangıç Analitik İnceleme Prosedürlerini Uygulama
  Denetimde Önemlilik Yargısının Oluşturulması
  Denetim Riskini Değerleme
  Hile Riski ile İlgili Bilgi Toplama
  İç Kontrolü Tanıma ve Kontrol Riskini Değerleme
  İç Kontrol Kısımları
  İç Kontrolü Tanıma
  Kontrol Riskini Değerleme
  Kontrol Testleri
  İç Kontrol Hakkında Raporlama
  İç Denetim Fonksiyonunun Bağımsız
  Dış Denetime Etkisi
  Türkiye’de Relel Sektörde İç Denetim Uygulamaları
  Denetim Programlarının Oluşturulması
  DENETİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ
  DENETİM PROGRAMI
  DENETİM İŞLEMLERİ
  İşlem Testleri
  Doğrulama Testleri
  KANITLARIN TOPLANMASI
  Denetimde Kanıt Kavramı
  Kanıt Toplamada Amaç
  Denetim Kanıtlarının Sınıflandırılması
  Muhasebe Sisteminden Elde Edilen Kanıtlar
  Destekleyici Denetim Kanıtlan
  Kanıtların Yeterliliği ve Uygunluğu
  Kanıtın Yeterliliği
  Kanıtın Uygunluğu
  Muhasebe Denetimi
  DENETİM TEKNİKLERİ
  Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi
  Fiziki İnceleme ve Sayma
  Doğrulama (Mutabakat)
  Gözlem
  Yeniden Gözden Geçirme
  Soruşturma
  Analitik İnceleme
  BAZI KONULARA İLİŞKİN UYGULANACAK DENETİM TEKNİKLERİ
  Stokların Fiziki Sayımında Hazır Bulunmak
  Hukuki Davaların Yeniden İncelenmesi
  Uzun Vadeli Yatırımların Değerlenmesi ve Açıklanması…
  Bölümlere Göre Raporlama
  ÇALIŞMA KAĞITLARI
  Çalışma Kağıtlarının Tanımı
  Çalışma Kağıtlarının Faydalan
  Çalışma Kağıtlarının Şekli ve İçeriği
  Çalışma Kağıtlarının Çeşitleri
  Çalışma Kağıtlarının Saklanması
  MUHASEBE DENETİMİNDE ÖRNEKLEME
  İradi Örnekleme
  İstatistiki Örnekleme
  DENETİMİN TAMAMLANMASI VE RAPORLANMASI
  DENETİMİN TAMAMLANMASI VE RAPORLANMASI
  SÜRECİ
  Birinci Adım: Denetim Çalışmasının Tamamlanması
  Denetimi Tamamlama Çalışmaları
  Sonuçların Değerlenmesi
  İkinci Adım: Denetim Raporunun Düzenlenmesi
  Finansal Raporlama Standartları
  Bağımsız Denetim Görüşünün Oluşturulması
  Bağımsız Denetim Raporunun Temel Unsurları
  İçindekiler
  Olumlu Denetim Görüşünden Sapmalar
  Çalışma Alanının Sınırlanması
  İşletme Yönetimiyle Görüş Ayrılığı
  Üçüncü Adım: Bilanço ve Rapor Tarihinden Sonraki
  İşlemler
  DENETİMİN TAMAMLANMASI VE RAPORLANMASI SÜRECİNE YÖNELİK VAKA ÖRNEKLERİ
  SARBANES-OXLEY YASASI VE RAPORLAMA SÜRECİ
  TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA DENETİM RAPORU
  DENETİM RAPORU ÖRNEKLERİ
  HESAP KALEMLERİNİN DENETİMİ
  HAZIR DEĞERLER
  Kasa
  Alman Çekler
  Bankalar
  Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
  Diğer Hazır Değerler
  MENKUL KIYMETLER
  Hisse Senetleri
  Finansman Bonoları, Tahviller
  TİCARİ ALACAKLAR
  DİĞER ALACAKLAR
  STOKLAR
  GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
  MALİ DURAN VARLIKLAR
  MADDİ DURAN VARLIKLAR
  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
  MALİ BORÇLAR
  TİCARİ BORÇLAR
  DİĞER BORÇLAR
  ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
  Muhasebe Denetimi
  BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
  GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
  ÖZ KAYNAKLAR
  HASILAT, GELİR ve KÂRLARIN DENETİMİ
  Brüt Satışlar
  Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
  Olağandışı Gelir ve Kârlar
  MALİYET, GİDER ve ZARARLARIN DENETİMİ
  Satış İndirimleri
  Satışların Maliyeti
  Faaliyet Giderleri
  Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar
  Finansman Giderleri
  Olağandışı Gider ve Zararlar
 • Bağımsız Denetimin Sahibi Kim?
  Enron Olayı
  SMMM Staja Başlama Sınavı Muhasebe Denetimi Soruları
  SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Muhasebe Denetimi Soruları…
  Serbest Muhasebeciler Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
  Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları
  Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik
 • 1-Denetimin Genel Çerçevesi
  2-Denetim Standartları, Meslek Ahlakı ve Yasal Sorumluluklar
  3-Türkiyed Muhasebe denetiminin gelişimi
  4-Denetim süreci ve aşamaları
  5-Denetim Programının Yürütülmesi
  6-Denetimin tamamlanması ve raporlanması
  7-Hesap Kalemlerinin denetimi
 • İÇİNDEKİLER
 • BAĞIMSIZ DENETİMİN GENEL ÇERÇEVESİ
 • TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM VE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
 • BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI
 • DENETİMDE KALİTE KONTROL STANDARDI (KKS 1),ETİK VE YASAL SORUMLULUKLAR
 • DENETİM SÜRECİ VE PLANLAMA
 • BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖNEMLİLİK KAVRAMI
 • BAĞIMSIZ DENETİM VE RİSK DEĞERLENDİRME
 • BAĞIMSIZ DENETİM VE İÇ KONTROL
 • DENETİM TESTLERİ, KANITLAR VE ÇALIŞMA KAĞITLARI
 • BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN DENETİMİ
 • DENETİMİN TAMAMLANMASI VE DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI
 • HİLE DENETİMİ
 • BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ ÖRNEĞİ
 • TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI ÖZETİ

 

Muhasebe denetim yüksek lisans ödev tez proje
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?