işletme bölümü dersi ödev proje yapılır, lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere tüm konularda ödev, soru, proje, tez, makale, sunum, araştırma, assignment, essay, homework, take home exam çalışmalarında İngilizce ve Türkçe olarak destek vermekteyiz. Akademik hizmetleri veren ekibimiz konusuna hakim deneyimli birçok proje ödev tez çalışmasında yer almış lisansüstü ve doktora eğitimi alan akademisyen gruptan oluşmaktadır. Tüm çalışmalar isteğinize göre İngilice, Türkçe olarak hazırlanıp teslim edilir.

Destek verdiğimiz dersler:

GENEL MUHASEBE

Muhasebenin tanımı ve gelişimi. Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri. Bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği. Gelir Tablosu. Hesap kavramı ve hesapların işleyişi. Hesap planı, defter ve belgeler. Çift taraflı kayıt yöntemi. Muhasebe sürecine toplu bir bakış. Ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri. KDV hesapları ve işleyişi.

GENEL MUHASEBE II Tek düzen hesap planının tanıtılması. Varlık hesapları ve işleyişi: Dönen ve duran varlıklar. Kaynak hesapları ve işleyişi: Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar. Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi. Envanter işlemleri. Hesapların kapatılması. Mizan, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Toplumu düzenleyen kurallar. Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Müeyyide kavramı ve türleri. Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi. Hukukun bölümleri. Kanunlaştırma. Hukukun kaynakları. Hak kavramı ve hakkın çeşitleri. Hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları. Yargıya başvurma şekil ve usulleri. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

BORÇLAR HUKUKU Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri).

BİLGİSAYAR KULLANIMI II Hesap tablosu programları, veritabanı yönetim sistemleri ve sunu yazılımlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması. (Ön Şart: Bilgisayar Kullanımı I) işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

GENEL İŞLETME İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.

İŞLETME YÖNETİMİ İşletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Yönetim teorileri: Klasik teori, neoklasik teori ve modern teori. Yönetim faaliyetlerinin özellikleri. Amaçlara göre yönetim. İstisnalarla yönetim. Yönetim fonksiyonları: Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, karar verme ve denetim. Yönetim Alanında güncel konular: Yalın organizasyon, kaizen, öğrenen organizasyon vb.

PAZARLAMA İLKELERİ Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi. Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. Pazar bölümlendirme. Pazar araştırması. Tüketici davranışı. Endüstriyel alıcı davranışı. Pazarlama bileşenleri: Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Örgütsel davranış modeli. Örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. Örgütlerde hayal kırıklığı ve iş tatmini. Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları. Gruplar ve grup davranışı. Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar. (İşletme ve İşletme (İ.Ö) Bölümleri İçin Ön Şart: Davranış Bilimleri II, İktisat ve İktisat (İ.Ö) Bölümleri için ön şart aranmaz.)

INTRODUCTION TO MARKETING Scope and nature of marketing. Environmental factors affecting marketing. Market segmentation. Marketing research. Consumer behavior. Organizational buying behavior. Marketing mix elements: Product management, price, distribution and promotion. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazdırmak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz , doktora öğrencilerine sunum, makale, essay, assignment

PAZARLAMA YÖNETİMİ Pazarlama yönetiminin esasları. Stratejik planlama ve pazarlama planlaması. Pazarlama örgütünün planlanması. Pazarlama programlarının geliştirilmesi. Pazarlama faaliyetlerinin kontrolu. Örnek olay tartışmaları. (Ön Şart: Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing). işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Yöneylem araştırmasının temel özellikleri ve kullanım alanları. Doğrusal programlama (DP) modelinin temel unsurları. Çözüm yöntemleri: Grafik yöntemi ve simpleks yöntemi. DP modellerinde karşılaşılan teknik sorunlar. Dualite ve duyarlılık analizi. Uygulama örnekleri.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Tamsayılı programlama modeli: Pozitif ve sıfır-bir modeller. Çözüm yöntemleri. Amaç programlama modeli. Şebeke Analizleri. Dinamik programlama. Simulasyon. Uygulama Örnekleri.

OPERATIONS RESEARCH I The basic properties and the application areas of linear programming (LP). The ingredients of the (LP) model. Solution methods: The graphical method and the simplex method. Technical difficulties encountered in LP models. Duality and sensitivity analysis. Examples of applications on the real world decision problems. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

OPERATIONS RESEARCH II Integer programming model: Positive and zero-one models. Solution Methods. Goal programming model. Network analysis. Dynamic programming. Simulation. Examples of applications on the real world decision problems.

TİCARET HUKUKU I Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler.

Bu yazıyı okuyun  Anayasa hukuku

TİCARET HUKUKU II Kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi. Kıymetli evrak teorileri. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri. Kıymetli evrakın ziyai ve iptali. Kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek. Emtia senetleri. Hisse senetleri. Tahviller ve diğer menkul kıymetler.

İHTİSAS MUHASEBESİ Şirketler muhasebesi: Anonim ve limited şirketlerin özellikleri; kuruluş, sermaye değişikliği, kâr-zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri. Şirketlerde devir-birleşme ve tür değiştirme. İnşaat muhasebesi: Özel inşaat muhasebesi, yıllara yaygın inşaat muhasebesi. Banka işlemleri ve muhasebesi. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi. (Ön Şart: Genel Muhasebe II) işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

ENVANTER VE BİLANÇO Envanter işlemleri: Muhasebe dışı envanter, muhasebe içi envanter. Envanter ve değerleme: Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar. Gelir ve gider hesapları. Temel mali tabloların düzenlenmesi: Bilanço ve gelir tablosu. Ticari kar ve mali kar. Örnek uygulamalar. (Ön Şart: Genel Muhasebe II)

ANAYASA HUKUKU Anayasa, devlet ve demokrasi kavramları. Devlet sistemleri ve hükümet şekilleri. Siyasi partiler. Seçim ve seçim sistemleri. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi Türk Anayasa Hukuku’nun genel esasları. Anayasası’na göre devletin nitelikleri ve vatandaşın temel hak ve ödevleri. Cumhuriyetin temel organları: Yasama, yürütme ve yargı. Anayasa yargısı. (Ön Şart: Hukukun Temel Kavramları). işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazdırmak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz , doktora öğrencilerine sunum, makale, essay, assignment

ÜRETİM YÖNETİMİ I Üretim yönetiminde temel kavramlar. Üretim fonksiyonları. Üretim sistemleri ve özellikleri. Temel üretim tipleri ve özellikleri. Fabrika kuruluş yerinin belirlenmesi. Kapasite planlaması. Üretimde kapasite ekonomisi (REFA). Parça listesi çözümlemesi. Fabrika içi yerleşim düzenlemesi. Stok yönetimi.

ÜRETİM YÖNETİMİ II Verilerin belirlenmesinde REFA standart programı. İş analizleri. Tamir bakım planlaması. Üretim planlaması ve kontrolü. Ergonomi. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

İŞLETME FİNANSMANI Finansal planlama ve denetim. Finansal tablolar ve analiz araçları. İşletme sermayesi yönetimi. Sermaye yapısı ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Firmanın finansal durumunun analizi. Firmanın piyasa değeri ve sermaye yapısı arasındaki ilişki.

FİNANSAL YÖNETİM Firmanın yatırım politikası. Duran varlıkların yönetimi. Sermaye bütçelemesi yöntemleri: Ortalama verimlilik, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç-verimlilik yöntemleri ve karlılık endeksi. Orta ve uzun vadeli finansman kaynakları. Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi.

CORPORATE FINANCE Financial planning and control. Financial statements and the techniques used in financial analysis. Working capital management. Capital structure and weighted average cost of capital. An analysis of firm’s financial condition. The relationship between the capital structure and the market value of a firm.

FINANCIAL MANAGEMENT Investment policy of a firm. The management of fixed assets. Capital budgeting methods: Average rate of return, payback period, net present value, ınternal rate of return methods and the profitability index. Sources of long-term financing. Evaluation of risky investment projects. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Personel yönetiminin anlam ve önemi. Personel yönetiminin gelişimi. Personel yönetiminin temel işlevleri. Personel yönetimini etkileyen bilim dalları. Personel bölümünün örgütlenmesi. İnsan gücü planlaması. İş analizi. İş tanımları. İş şartnameleri. Personel tedariki. Personel seçimi. İşe alıştırma (oryantasyon). Personel eğitimi. Personel değerlemesi ve yöntemleri. İş değerlemesi ve yöntemleri. Ücret yönetimi. Personel disiplini. Endüstiyel ilişkiler. İş güvenliği (Ön Şart: Genel İşletme).

YÖNETİM EKONOMİSİ Talep fonksiyonunun ampirik olarak incelenmesi. Talep ön tahmini. Talep esnekliklerinin hesaplanması. Üretim fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Maliyet fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Kârın ölçülmesi, planlanması ve kontrol edilmesi. Çeşitli piyasa şartları altında fiyatlama ve üretim miktarını belirleme kararlarının alınması. (Ön Şart: Matematik II veya Mathematics II ve İstatistik II veya Statistics II). işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazdırmak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz , doktora öğrencilerine sunum, makale, essay, assignment

DAĞITIM KANALLARI Pazarlama kanallarına giriş. Aracılar: Perakendecilik ve toptancılık. Kanal yapıları ve türleri. Kanal dizaynı ve aşamaları. Pazarlama kanalları yönetimi. Kanalda çatışma, rekabet ve işbirliği. Fiziksel dağıtım: Taşıma, depolama, stok ve sipariş işleme fonksiyonları (Ön Şart: Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing). işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

TUTUNDURMA Tutundurma çabaları ve haberleşme süreci. Tutundurma bütçesi. Tutundurma karması: Reklâm, kişisel satış ve satış yönetimi, diğer satış artırıcı çabalar, halkla ilişkiler ve tanıtma. Tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi (Ön Şart: Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing).

MARKETING CHANNELS The nature of marketing channels. Middlemen: Retailing and wholesaling. Structures and types of marketing channels. Channel design decisions. Channel management decisions. Channel cooperation, conflict and competition. Physical distribution: Transportation, warehousing, inventory control and order processing. (Ön Şart: Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing).

PROMOTION Introduction to promotional efforts. The communication process. Promotional budget. Promotion mix: Advertising, personal selling, sales promotion, public relations and publicity. Evaluating the effectiveness of promotional activities.(Ön Şart: Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing).

Bu yazıyı okuyun  Doktora tez örnekleri

MALİYET MUHASEBESİ I Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri. Doğrudan işçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi. (Ön Şart: Genel Muhasebe II).

MALİYET MUHASEBESİ II Üretim safhalarında birden çok mamül üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları. Maliyetlerin değişme biçimleri. Tam ve değişken maliyetleme. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları. Örnek problemler. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazdırmak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz , doktora öğrencilerine sunum, makale, essay, assignment

İŞLETME ORGANİZASYONU Organizasyon kavramı. Organizasyonun yapısı: Organizasyon yapısının tanımı, anlamı, önemi ve kapsamı, temel ilkeleri, düzenlenmesi ve türleri. Yetersiz ve aşırı organizasyon. İşletme organizasyonunda yapısal ilişkiler: Organizasyonda beşeri unsurun yeri ve önemi, organizasyon içindeki yapısal ilişkilerin türleri. Uygulanacak organizasyon yapısının seçiminde rol oynayacak etmenler. Örgütsel değişim. Örgütsel değişimin uygulanması. İşletmenin organizasyon yapısının şekillendirilmesi (Ön Şart: Genel İşletme). işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

SERMAYE PİYASASI Sermaye Piyasası: Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yatırım ve temel finansman araçları: Tahvil, hisse senedi ve diğer finansal varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları: Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB’nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması.

İDARE HUKUKU İdare hukuku ile ilgili genel ilke ve kavramlar. Türkiye’nin idari teşkilatı: Merkez teşkilatı ve yerinden yönetim kuruluşları. İdarenin işleyişi. Kamu görevlileri. Kamu malları. Kamu hizmetleri. İdari yargı: idari yargı kuruluşları, iptal davası ve tam yargı davası. (Ön Şart: Hukukun Temel Kavramları).

VERİMLİLİK YÖNETİMİ Verimliliğin tanımı, işletmeler için önemi, verimliliği artıran faktörler, verimlilik analizi, toplam verimlilik, kısmi verimlilik hesaplamaları, verimlilik artırma programları, verimlilik artırma teknikleri, davranışsal teknikler, sermaye kaynaklarının verimliliği, kalite yolu ile verimliliğin artırılması, insan kaynaklarının verimliliği, yönetimin rolü, verimlilik eğitimleri, organizasyonun verimlilik için önemi, verimliliği etkileyen örgütsel unsurların incelenmesi, etkin kontrol teknikleri, balanced score card tekniği. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazdırmak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz , doktora öğrencilerine sunum, makale, essay, assignment

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI Uluslararası Muhasebe standartları (UMS)’lerin Tanımı ve Önemi. Dünyada UMS’lerin Gelişimi. Türkiye’de UMS’lere Yönelik Yakınsama Çalışmaları. UMS’lere Genel Bir Bakış. Kavramsal Çerçeve. TMS : Finansal Tabloların Sunuluşu. TMS : Stoklar. TMS : Nakit Akış Tablosu. TMS : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar. TMS : Gelir Vergileri. TMS : Maddi Duran Varlıklar. TMS : Hasılat. TMS : Kur Değişiminin Etkileri. TMS : Borçlanma Maliyetleri. TMS : Varlıklarda Değer Düşüklüğü. TMS : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar. TMS : Maddi Olmayan Duran Varlıklar. UMS’lere İlişkin Bir Uygulama Örneği. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Pazarlama araştırması süreci: Pazarlama probleminin belirlenmesi, araştırma dizaynları, veri kaynakları, örnekleme, veri toplama yöntemleri ve araçları, ölçme ve ölçekleme, verilerin analizi ve yorumu. Araştırma raporunun hazırlanması. (Ön Şart: İstatistik I veya Statistics I ve Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing).

İŞLETME POLİTİKALARI Stratejik yönetim süreci. Stratejik yönetimin anlamı ve önemi. Stratejik yönetimde amaçların tesbiti. İç ve dış çevre analizleriyle işletmenin kendisini ve çevresini değerlendirmesi. Stratejik alternatifler. Rekabet analizi. Strateji seçiminde kullanılan teknikler. Strateji uygulaması. Stratejik liderlik ve stratejik kontrol. Örnek olaylar.

MARKETING RESEARCH Marketing research process: Problem formulation, research designs, data sources, sampling, data collection methods and instruments, measurement and attitude scaling, data analysis and interpretation. Preparation of research reports. (Ön Şart: İstatistik I veya Statistics I ve Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing).

ULUSLARARASI PAZARLAMA Pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası pazarlara uygulanması. Uluslararası pazarlamada çevresel faktörler. İhracat pazarlarının seçimi. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Uluslararası pazar karmasının belirlenmesi. İhracatta gerekli dokümanlar ve banka işlemleri. (Ön Şart: Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing). işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazdırmak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz , doktora öğrencilerine sunum, makale, essay, assignment

MUHASEBE DENETİMİ Denetim işlevi ve muhasebe. Türkiye’de bağımsız dış denetimin gelişimi. Genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartları. Denetim raporu. Denetim süreci ve denetim planlaması. Denetim kanıtları ve teknikleri. İç kontrol sistemi. Denetimde faaliyet ve işlem akımları yaklaşımı. Bilgisayar destekli denetim. (Ön Şart: Genel Muhasebe II).

INTERNATIONAL MARKETING Application of marketing concepts and methods to the intermational marketplace. International marketing environment. Export market selection. Entry strategies. International marketing mix decisions. Export documents and methods of payment for international operations.(Ön Şart: Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing).

TÜKETİCİ DAVRANIŞI Tüketici davranışına giriş. Pazar bölümlendirme. Tüketici davranışında psikolojik etkiler: Öğrenme, güdülenme, algılama, tutumlar ve tutumların değiştirilmesi, kişilik. Tüketici davranışında sosyo-kültürel etkiler: Grup dinamiği ve danışma grupları, aile, kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf ve kültür. Tüketici satın alma karar süreci. Toplum ve tüketici davranışı. (Ön Şart: Pazarlama İlkeleri veya Introduction to Marketing).

VERGİ MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI Temel muhasebe kavram ve ilkelerinin gözden geçirilmesi. Vergi türleri. Defter, belge ve kayıt nizamı. Dönem içi vergi sorumluluğu: Vergi kesintisinin ve geçici verginin hesaplanması; muhtasar, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi. Dönem sonu vergi mükellefiyeti: Gelir ve kurumlar vergilerinde muhasebe uygulama ve kayıtları. Yatırım indirimi, yeniden değerleme ve amortisman uygulamaları. (Ön Şart: Genel Muhasebe I ve Genel Muhasebe II). işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazdırmak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz , doktora öğrencilerine sunum, makale, essay, assignment

Bu yazıyı okuyun  Tez yazdırmak istiyorum nereden destek alabilirim

KAMU YÖNETİMİ Kamu yönetiminin tanımı ve gelişimi. Kamu yönetiminin incelenmesinde başlıca yöntemler. Kamu yönetimi ve özel yönetim ilişkisi. Kamu yönetiminin örgütlenmesi. Türkiye’nin idari yapısı. Merkezden yönetim ve bürokrasi. Yerinden yönetimler ve demokrasi. Kamu görevlileri. Kamu hizmetleri. Kamu yönetiminin denetlenmesi.

KALİTE KONTROLÜ Kalite yönetimi olgusu. Kalite yönetiminin oluşum düzeyleri ve değerlendirme ölçütleri. Kalite yönetimine ilişkin kararların ekonomik yönleri. Toplam kalite yönetimi ve kalite çemberleri. Kontrol diyagramlarının oluşturulması ve yorumlanması. Kabul örneklemesi: Tek katlı ve kademeli kabul planları.

KARAR TEORİSİ Karar verme kavramı. Belirlilik, belirsizlik ve risk ortamında karar verme. Bir ve birden çok aşamalı karar problemleri (Karar Ağaçları/Dinamik Programlama). Bir ve birden çok kriterli karar problemleri (Çokamaçlı Programlama/Analitik Hiyerarşi Yöntemi/Veri Zarflama Analizi).Rakibin Söz Konusu Olduğu Karar Problemleri (Oyun Teorisi). Markov süreçleri. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hisse senedi ve tahvil değerini etkileyen faktörler. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde kullanılan teorik ve pratik yöntemler. Fiyat/kazanç katsayısı. Sistematik riskin ve sistematik olmayan riskin kaynakları. Portföy yatırımı ve değerlendirme yöntemleri. Finansal varlıkları fiyatlama modeli.

MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ Standart tip mali tabloların analizi. Karşılaştırmalı tablo ve oran analizi teknikleri. Firmaların finansal açıdan uygulamalı olarak değerlendirilmesi. İflas tahmin modellerinin tanıtılması. (Ön Şart: Genel Muhasebe II). işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazdırmak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz , doktora öğrencilerine sunum, makale, essay, assignment

İŞ HUKUKU İş hukukunun konusu, nitelikleri ve gelişimi. İşçi, işveren, işveren vekili ve aracı kavramları. Ferdi iş hukuku: Hizmet akdi, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, ücretler, yıllık ücretli izinler, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar. Toplu iş hukuku: Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi. İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve iş mahkemesi. Grev ve lokavt.

HALKLA İLİŞKİLER Çağdaş işletmelerde yeni bir güç ve işlev olarak halkla ilişkilerin yeri, önemi ve gelişimi. Halkla ilişkilerde amaçlar ve temel ilkeler. Halkla ilişkilerin örgütlenmesi: Halkla ilişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri, halkla ilişkiler biriminin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanlarında bulunması gereken özellikler. İş yerinde halkla ilişkiler açısından bulunması gereken özellikler. Halkla ilişkiler yönetimi. İşletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazılır.

İŞLETMELERİN GÜNCEL SORUNLARI Bu derste, işletmelerin güncel olarak yaşamakta oldukları koşullar ve sorunlarla ilgili bir anlayış geliştirmek amacıyla, işletmelerin faaliyetlerini sürdürdükleri çevre koşulları, yeni yüzyılda ihtiyaç duyulan yönetici yetenekleri, değişim, yeniden yapılanma, kıyaslama, toplam kalite yönetimi… gibi konular yönetim bakış açısıyla incelenecektir. Ayrıca sorunlarla ilgili uygulama örnekleri verilecek ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

YATIRIM PROJE ANALİZİ Yatırım ve proje kavramı. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım kararını etkileyen faktörler. Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları. Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Muhasebede dönemiçi ve dönemsonu işlemlerin genel olarak gözden geçirilmesi. Bilgisayarlı muhasebeye giriş. LMS ve LKS’nin tanıtılması. Bilgisayarlı ortamda bir firmanın kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması. Bilgisayarda dönemiçi işlemler: Stok kayıtları, irsaliye ve fişler, faturalama, cari hesaplar, çek-senet işlemleri, banka ve kasa işlemleri. Bilgisayarda dönemsonu işlemler: Muhasebe entegrasyonu, muhasebe kayıtları ve mali tabloların hazırlanması.

ULUSLARARASI FİNANS Finansal teknikler: Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising. Finansal türevler: Future, Option, Hedging, Swap. Döviz yönetimi. Euro-pazarlar.

YÖNETİM MUHASEBESİ Yönetim muhasebesinin tanımı ve maliyet muhasebesi ile olan ilişkisi. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları ve bunların sınıflandırılması, kısa ve uzun vadeli kararlarda kullanılması. İşletme bütçelerinin düzenlenmesi, başabaş noktası, maliyet-hacim-kâr analizleri, esnek bütçe kavramı ve standart maliyet sistemi ile sapma analizleri. Örnek monografiler ve çözümleri. işletme bölümü dersleri ödev tez proje tez yazdırmak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz , doktora öğrencilerine sunum, makale, essay, assignment

 

 • işletme bölümü dersleri ile ilgili aramalar
  işletme dersleri aöf
  işletme bölümü dersleri ve içerikleri
  2 yıllık işletme bölümü dersleri
  işletme bölümünde hangi dersler var
  işletme dersleri zor mu
  işletme dersleri istanbul üniversitesi
  işletme dersleri atatürk üniversitesi
  işletme dersleri uludağ

 

işletme bölümü dersleri
WhatsApp'tan yazın