İnşaat Mühendisliği öğrencileri için çalışmalarımızı lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine yapmaktayız. İnşaat mühendisliği en çok ödev, proje verilen bölümlerden biridir. Ödev, proje, çizim konularında inşaat öğrencilerine yardımcı olmaktayız. İnşaat fakültesinde öğrenim gören öğrencilere verilen tüm ödev soru makale çizim çalışmalarını hazırlamakta olan ekibimiz size de yardımcı olmak için hazırdır.

İnşaat Mühendisliği hakkında destek almak isteyen öğrenciler için lisans bitirme ödevi, yüksek lisans ödevi, master ödevi çalışmalarında yardımcı olmaktayız. Verilen tüm ödevler ile alakalı inşaat mühendislik öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Çizim Ödevi talepleriniz yerine getirilir.

İnşaat mühendisliği dersleriyle ilgili tez hazırlama merkezimiz tüm konularda ödev proje çizim tez hazırlamada yardımcı olmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Ödev Proje Tez hazırlama

İnşaat Mühendisliği Ödev Proje hazırlatmak istiyorum diyen öğrencilere de proje hazırlama, bitirme projesi , matlab projesi, yüksek lisans projesi yapma, proje konusu bulma, proje raporu , proje sununu hazırlama hakkında yardımcı olmaktayız. Tüm projeleriniz ingilizce, türkçe olarak hazırlamaktayız.

İnşaat Mühendisliği öğrencilerine tez konusu bulma, tez taraması, tez yazımı, tez taraması ve tez düzenlemesi çalışmalarınızda yardımcı olmaktayız. Teziniz ile ilgili tüm hesaplamalar, çizimler tezinize monte edilir.

İnşaat Mühendisliği  hakkında akademik destek talep eden lisans, yüksek lisans, master tezli tezsiz öğrencilere destek olmaya devam eden sitemize , Kıbrısta okuyan, Türkiyede okuyan inşaat öğrencileri yanında yurt dışında öğrenim gören öğrencilere de yardımcı olmaktayız. İnşaat ödev tez proje talepleriniz ingilizce ve türkçe olarak hazırlanmaktadır. Tüm çalışmalarınız, çizimleriniz akademik kriterlere göre yapılmaktadır.

 • İnşaat Mühendisliğine Giriş
  Genel olarak inşaat mühendisliği eğitimi. Ulaştırma Mühendisliği, Yapı Mühendisligi, Geoteknik Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği malzemeleri. ödev hazırlama
 • Teknik Çizim ve Tasarım
  Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, Geometrik çizimler, Ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, Yardımcı ve detay görünüm teknikleri, Kesit alma: Tam, yarım, kismi, Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri: Temel boyutlandırma, revizyon blokları, yüzey özellikleri, kaynak sembölleri, Hata Payları: Geometrik hata payları, temel delik, temel şaft sistemi, veri sembölleri, Montaj çizim prensipleri, İnşaat mühendisliği tasarım teknikleri, Mühendislik tasarımı çizimleri
 • Mekanik  – Statik
  Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.
 • Temel Mekanik – Dinamik
  Parçacıkların kinematiği, parçacıkların kinetiği ve parçacık sistemleri, rijit cisimlerin kinematiği, kütle eylemsizlik momenti, rijit cisimlerin kinetiği ve mekanik titreşimler. ödev hazırlama
 • Malzeme Bilimi
  Bu derste mühendislik malzemelerinin özellikleri, uygulamaları ve tasarımı aşağıda listelenen başlıklar altında irdelenecektir. Mühendislik malzemeleri, özellikleri ve seçimi, fiyat ve bulunabilirlikleri konularına giriş. Malzemelerin elastik modülüsü, atomlar arası bağ, atomların katı içindeki yerleşimi. Young modülüsünün fiziksel temeli, modülüs limitli örnek olay incelemeleri.
 • Malzeme Mekaniği
  Gerilme ve birim şekil değiştirme analizi. Denge ve uyumluluk denklemleri. Gerilme-birim şekil değiştirme yasaları. Çubuklarda burulma. Kirişlerde basit eğilme. Kirişlerde kesme gerilmesi. Kirişlerde sehim. Eğilme, burulma, kesme ve eksenel yükleme altında kombine gerilmeler. Mohr dairesi. Statik olarak belirsiz kirişler.
 • Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik
  Olasılığın mühendislikteki yeri. Olasılık ve istatistiğin temel kavramları. Rastlantısal olayların analitik modeli. Rastlantısal olaylar ve istatistiksel değişkenlik gösteren problemler. Mühendislik sistemlerinin tasarımında kullanılan karar verme teorisinin ana unsurları. Uygulamalar.
 • Topoğrafya
  Topografya hakkında genel bilgi, mesafe ölçümleri, açı ölçümleri, kademeli seviye ölçümleri, alan hesapları, yatay kurplar, koordinat hesapları ödev hazırlama
 • Yapı Malzemeleri
  Beton, metal, yapı taşları, kil ürünleri ve ahşap malzemelerin mekanik, fiziksel ve dayanım özellikleri. Alçı. Kireç. Agregalar. Pozolanlar. Çimentolar. Üretim yöntemleri, kullanım alanları. Karışım hesabı, karışım içerikleri, beton üretiminde üretimde temel adımlar ve ilgili özellikler.
 • Akışkanlar Mekaniği
  Tanımlar, akışkanların özelliği, hidrostatik, kinematik, sistem ve hacim yaklaşımları, Reynolds teoremi, kütle, enerji ve momentum korunumu prensipleri,boru hidroliği:laminer ve türbülanslı akım, düzgün ve pürüzlü borularda akım, sürtünme kayıpları, yersel kayıplar, tek boruda akımın hesaplanması, basit boru sistemleri, türbin ve pompalar, açık kanal hidroliği ve karakteristikleri, üniform akım, enerji ve momentum kavramları
 • Hidrolik Mühendisliği
  Hidrolik mühendisliği dersi tüm İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin alması gerekli 3 saatlik bir derstir. Ders kantitatif bir yaklaşımla: hidrolojinin prensiplerini; hidrolik ve su kaynakları planlamasını; su iletimi, su depolaması, su kontrolü sistemlerinin analizi ve tasarımı ile ilgili yaklaşım ve çözüm yöntemlerini vermeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında basınç altında çalışan sistemler ve açık kanal sistemleri bulunmaktadır.
 • Zemin Mekaniği
  Arazi çalışmaları, zeminlerin sınıflandırılması, ağırlık-haçim ilşkileri, zeminlerin sınıflandırılması, zeminlerdeki su akımlarının miktarlarının hesaplanması ve zeminlerin deformasyonlarının, gerilmelere bağlı olarak hesaplanması ödev hazırlama
 • İnşaat Mühendisleri için Jeoloji
  Dünyanın oluşumu, Evrim, Yapı doğal malzemesi, Çizgisel mühendislik yapı yerlerinin seçimi, Deprem-Taşkın-Yer kayması-Çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesi, Taşıma gücü ile ilgili deney, gözlem ve hesapların yapılması, Kazı yamaç oranlarının belirlenmesi, Jeoteknik sorunların ana nedeni olan Su ? Süreksizlik ? Kil (SSK) üçlüsünün güncel örnekler ve ilgili hesaplamalarla kavratılması.
 • Yapı Analizi
  Statik denge denklermleri ve kararlılık durumları, 2- ve 3- boyutlu kafes sistemleri, kablolar ve arklar, çerçevelerin kesme ve moment diagramları, kiriş ve kafes sistemlerinin etki çizgileri,çift-integral, moment-alan ve eşlenik kiriş yöntemi ile sehim hesabı, enerji (virtüel iş ve Castigliano) yöntemleri ile sehim hesabı
 • Sayısal Yöntemler
  Hata analizi, kaynağı ve yayılımı. Lineer cebire giriş, lineer denklem sistemlerinin tekrarı, matriks işlemleri ve vektor diferansiyeli konusuna giriş. İnterpolasyon ve ekstrapolasyon. Polinomların kökleri. Sayısal türev ve integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerinin sayısal çözümü.
 • Yapı Analizi II İnşaat Mühendisliği
  Kuvvet metodu, eğim yöntemi, moment-dağıtma yöntemi, deplasman yöntemi, direkt deplasman yöntemi
 • Temel Mühendisliği
  Zeminlerin mühendislik parametreleri, arazi çalışmaları, yüzeysel temeller, radye temeller, yansal toprak basınçları, istinat duvarları, derin kazılar, derin temeller, shaft temeller ve zemin iyileştirrilmesi ödev hazırlama
 • Betonarmenin Esasları
  Malzeme özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları, eksenel yük altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, betonarme elemanlarda kesme, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar
 • Ulaştırma Mühendisliği
  Karayolu mühendisliği, karayolu ekonomisi, karayolu geometric elemanları, yatay ve düşey tasarım. Trafik Mühendisliği, trafik parametreleri, kapasite ve hizmet seviyesi kavramlarının şehirler arası karayolları ve kavşaklar için değerlendirilmesi.
 • Hidrolik Tasarımı
  Uniform flow in closed conduits • Nonuniform flow in closed conduits • Uniform flow in open channels • Nonuniform flow in open channels • Open channel design
 • Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri
  Yapı makinaları, ve mühendislik esaslarının açıklaması, tipleri, seçme kriterleri ve temel yapı ekipmanı için gerekli fiyat analizi. Yapım proseslerine giriş, kontrat ve borçlanma ve programlama, proje kontrol tahmini, verimlilik modelleri ve yapım ekonometresi. proje hazırlama
 • Çelik Tasarım
  Yapısal çeliğin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları ve yapılara etkiyen yükler, çekme yükleri altındaki elemanlar, basınç yükleri altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar, civatalı ve kaynaklı birleşimler
 • İnş. Müh. Tasarım Projesi
  İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin son dönemlerinde aldıkları bu ders, öğrencilerin gruplar halinde üzerinde çalıştıkları bir tasarım projesinden oluşmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları ilave bilgiler, seçilen projelere uygun olarak ilgili İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapılan derslerle verilmektedir.
  Bitirme Projesi
 • Hidrolik Mühendisliği
  Sulama ve drenaj, su getirme şebeke tasarımı, rezervuarlar. Hidrolik makinalar; pompalar, türbinler. Akarsu kontrolü ile, drenaj, erozyon ve sediman taşınımı, taşkın kontrolü, su kaynakları sistemlerinin, işletme ve bakımı.
 • Barajların Tasarımı
  Barajlara genel bakış, baraj tipleri (toprak, kaya, kemer, SSBB vb), baraj temeelrinin iyilşetirlmesi, tünneler, dolusavaklar. dizaynını ve yapımını belirleyen ana koşullar, dizayn kriterleri, yeni dizayn ve yapım teknikleri. Barajların yapımı, gözlenmesi ve gerekli iyileştirme şartları.
 • Şehir Hidroliği proje hazırlama
  Yüzeysel rezervuar gereksinimleri, yeraltı suyu kullanımı ve dağıtım sistemi dahil, kentsel çevrede su kaynakları ve dağıtımı. Atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasında kanal sistemleri ve drenaj yollarının analizi. Pompa ve yükseltme istasyonları. Şehir planlamasında yağmur drenajı uygulaması
 • Karayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Analizi
  Bitümlü malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri. Agregaların özgül ağırlıkları ve asfalt karışıma etkiyen özellikleri. Sathi kaplama tasarımı. Asfalt- agrega karşımı, Marshall Metodu ve asfalt betonunun özellikleri.
 • Bilgisayar Destekli Otoyol Tasarımı
  Introduce a general basis and present the general features of a highway design project preparation by the use of highway engineering software / Inroads. Refresh Computer Aided Design (CAD) platform by implementing Micro Station. Evaluate all the highway geometric design components and apply program features to fulfill the design stages.
 • Ulaştırma Planlama ve Uygulaması
  Planlama ve yatırım kararları kentsel tesislerinin geliştirilmesi, modern kentsel ulaşım planlaması. Kurumsal planlama ve ihtiyaçları ile maliyet yatırım çalışmaları demiryolu, su yolları ve hava taşınım planlaması. Önceden tahminler ve yeni teknolojiler. proje hazırlama
 • Ulaşım Yapıları Tasarımı
  Ulaşım tesislerinin, özellikle yol ve ana yolların, demiryolları ve hava yollarının yapım ve yenileştirilmesi için, geometrik, drenaj ve yol gösterici tasarımlar.
 • Karayolu Trafik Analiz ve Tasarımı
  Trafik Mühendisliğinin temel çalışmaları. Kentsel ve kırsal yolların kapasitesi, trafik sinyal ve kavşaklarının analizi ve tasarımı. Trafik etki çalışmaları ve trafik kazaları.
 • Geoteknik Bilgi Sistemleri
  Introduction to GIS, types of spatial data entry and data preparation, spatial data manipulation, spatial data visualization, data quality and metadata.
 • Temel Mühendisliği
  Derin temeller. Kazık ve kazık temeller tasarımı. Yeraltı geliştirme metodları; önceden yüklenme, dikey drenaj, vibro flotasyon, vibro methodlar ve kazık sıkıştırma, patlatma, dinamik sıkıştırma harçlama, toprak çakma, mikro kazıklama, toprak takviyesi gibi kuvvetlendirme. Taş ve kireç taşı kolonlar, jeo-tekstil, elektro-ozmos, dondurma.
 • Geoteknik Arazi Çalışmaları
  Geoteknik arazi çalışmalerı, SPT, CPT, VFT, DMY, resitivite
 • Kaya Mekaniği proje hazırlama
  Bütün kaya çeşitlerinde gerilme ile, kırılma ve deformasyon uygulamalarının analizine giriş. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında uyumlu; Birim deformasyon ve elastisite teorisi, kaya kütleleri (şekil değiştirebilirlik, dayanım, yenileme). Kaya güçlendirmesi ve desteklenmesi ve yeraltı, yerüstü kazılarının tasarımı.
 • Tünel Mühendisliği
  Tünelciliğe giriş: usul ve mühendislik, Tünelcilikte jeolojik safha, Tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları, Tünelcilikte zemin iyileştirme yöntemleri, Tünel açıklığı cıvarında oluşan gerilme ve deplasmanlar, Tünellerin tasarım ve tahkimatı, Tünelcilikte sayısal analiz yöntemlerinin uygulaması
 • Geoteknik Deprem Mühendisliği
  Depremsellik, zemin şartlarının yerel tepkiye etkisi, sismik yerel analizi, dinamik zemin özelliklerinin değerlendirilmesi ve model çalışması, sismik zemin-yapı ilişkisi analizi, zemin akışkanlığının ve sonuçlarını değerlendirilmesi, sismik kod hükümleri ve pratikte uygulamalar. Sismik zemin basınçları, sismik eğim stabilitesi ve deformasyon analizi, barajlar ve dolgu yerlerinin sismik emniyeti, kazık temellerin sismik dayanımı ve diğer ilave güncel konular.
 • Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı
  Yapım projesi işletmesine giriş, ihale süreci, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşme Kanunu, ihale dokümanları, birim fiyat – metraj analizi, müteahhitin teklif bedeli, hakedişler, geçici ve kesin kabul.
 • Yapı Planlaması proje hazırlama
  Temel işletme fonksiyonları, hedef ve amaçların belirlenmesi, hukuksal yapı insan kaynakları yönetimi ve emniyet programları. Yapı projelerinin planlanma aktivitelerinin incelenmesi ve yapı inşaatlarında kullanılan, “CMP, Precedence, Pert” kaynak analizi, zaman-maliyet, takas ve proje fiyat artış oranlarının detaylı olarak incelenmesi, ekipman ve işçilik verim analizine giriş.
 • Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
  Overview of computer systems, operating systems and computer programming. Numerical solution of differential equations. Finite difference method. Introduction to finite element analysis. Applications of finite element analysis. Solution of structural mechanics problems by using FEA. Package programs in modeling of structures: SAP2000, ETABS, SAFE.
 • Tasarım-Yapım Entegrasyonu
  Bina yapımı projelerinde, tasarım ve yapı işlevlerinin teknik ve işletme konularının entegrasyonu. Temel tasarım kriterleri üzerinde özellikle durularak, tasarım ve bina yapınınım temel öğelerinin incelenmesi. Esas bina sistemleri olan, temel, beton çelik, tuğla ve ahşap kısımların ve yapılaştırılabilme açısından (tahmin, zamanlama ve yapı metotları) dış ve iç kaplama sistemleri, mimari rötuşlar ve ısıtma sıhhî tesisat, elektrik sistemlerin incelenmesi.Tüm sistematik tasarım ve ilk yapısal inşaat planlamasını geliştirmek üzere geniş kapsamlı bir sınıf projesi yapılacaktır.
 • Gelişmiş Ulaştırma Mühendisliği
  Güvenli karayolu tasarımı ilkeleri, kara nokta yönetimi, çatışma tekniği, karayolu güvenliği kontrolü tekniğinin projelerde ve trafiğe açık yol kesimlerinde uygulanması.
 • Betonarme Yapılar tez hazırlama
  Genelde betonarme betonunun, davranışı, moment- eğilim ilişkileri, plastik dayanak noktası, tekrar yayılım. Birleşik kayma ve torsiyon durumu altında, yapı elemanlarının kuvveti ve davranışı. Onarım kuvvetlendirme prensipleri. Sismik tasarım prensipleri, kullanılabilirlik . Detay çalışmaları.
 • Öngerilmeli Yapılar
  Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerme teknikleri, öngerme kayıpları, eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı, kompozit kesitler, kesme analizi, burulma analizi, sehim kontrolü
 • Deprem Mühendisliği
  Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması, yapıların deprem etkisi altında davranışı, tek serbestlik-dereceli sistemler, hareket denklemlerinin oluşturulması, serbest titreşim analizi, doğrusal sistemlerin deprem davranışları, doğrusal-elastik sistemler için kullanılan entegral yöntemleri, sismik davranış spektrumu Çok serbestlik dereceli sistemler, modal özellikler, modal analiz, davranış spektrum analizi, sismik tasarım yükleri, tasarım spektrumu, elastik olmayan davranış, depreme karşı dayanıklı yapı tasarım ilkeleri, şartnameler
 • İnşaat Mühendisliği Sistemleri Planlama, Tasarım ve İşletimi
  İnşaat Mühendisliği Problemlerinin formülasyon ve çözümüne giriş. Başlıca konular matematiksel modelleme ve optimizasyondur. Klasik optimizasyon lineer ve lineer olmayan programlama, “network” teorisi, kritik geçit yöntemi, simulasyon, karar teorisi ve dinamik programlamanın inşaat mühendisliği problemlerine uygulanması.
 • Yapım İçin Gelişmiş Malzemeler
  Microstructures of concrete and steel. Differences and similarities in response to loading and environmental effects on these materials, with emphasis on strength, elastic properties, creep, shrinkage, thermal stresses, and failure mechanisms. Cement and aggregate properties. Chemical and mineral admixtures. Concrete microstructure. Concrete as a composite material. New materials in construction. tez hazırlama
 • Mühendislik Karar ve Risk Analizi
  Ders İçeriği: Modern istatistiksel karar teorisi ve risk analizinin geliştirilmesi ve bu kavramların inşaat mühendisliği tasarım ve karar alma konusunda uygulaması. “Bayesian” istatiksel karar teorisi, karar ağacı, fayda kavramı, ve çok maksatlı karar problemleri. Belirsizliklerin modellemesi ve analizi pratik olarak risk değerlendirmesi ve risk esaslı tasarım kriterinin, risk-fayda, takas- zarar ve optimal kararların formülasyonu. Önkoşul: CE 205.
 • İnşaat Mühendisliği için Modern Güvenilirlik Hesap Yöntemleri
  Güvenirlilik analizi ve olasılık bazında tasarım kriterlerinin geliştirilmesi dahil, inşaat mühendisliği tasarım sistemlerinin modern olasılık bazlı olarak emniyet değerlendirmesi. Kantitatif risk değerlendirmesi, sistematik güvenirliği emniyet ve tasarım faktörlerinin tayini ve belirsizliklerin analizi. Yapı, jeoteknik, hidrolik ulaşım ve diğer sistemlere uygulamalar.
 • Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarım
  Excel ve Visual Basic uygulamalarına giriş, Excel ve Visual Basic programlamasına giriş, Excel’de programlama, betonarme kirişlerin tasarımı, betonarme kolonların tasarımı, betonarme kirişlerin sehimi, çelik kirişlerin tasarımı, çelik kolonların tasarımı, SAP 2000’e giriş, Excel ve SAP 2000’in beraber kullanımı. tez hazırlama
 • Geoteknik Mühendisliği’nde Özel Konular
  Preperation of Geotechnical Reports, Design of Retaining Walls, Deep Excavations-Slope Stability, Deep Excavations-Pile-Anchor wall, Landslides, Dewatering, Geotechnical Instrumentation, Dam Foundation, Grouting, Ground Anchorages, Ground Improvement, Earthquake Liquefaction Analysis
 • Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
  Geoteknik problemlerin tanımı, Geoteknikte ön çalışmalar ve tasarımın ele alınması, FEM, Plaxis, Plaxis paket programı kullanılarak eksersizler ve örnek çalışmalar, Plaxis programı ile geoteknik problemlerin çözümü tez hazırlama
 • Sistem Analizi ve Tasarımı
 • Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemeleri
 • Büro ve Şantiye proje hazırlama
 • Metraj ve Keşif İşleri
 • Yapı Tesisat Bilgisi
 • Çelik Yapılar ödev hazırlama
 • Yapı Teknolojisi
 • Betonarme proje hazırlama
 • Demir metrajı
 • Ne işe yarar? Dikey geçiş?
 • Duvar Metrajı ödev hazırlama
 • İnşaat Bölümü Ders, İçerikleri, detayları
 • Merdiven/ler
 • Hakediş Hazırlanması (Yeşil Defter, Metraj Sayfası, Ataşman
 • Metraj Çizim Örnekleri
 • Beton Dökümü Vibratör Uygulaması
 • İş Programı Örneği
 • Yapı Elemanları Ders Notları
 • Yapı Yönetimi Ders Notları
 • Yapı Malzemeleri proje hazırlama
 • Alçıpan levha kaplamaları
 • Alçı sıva yapımı
 • Alçı
 • Seramik Uygulaması
 • Yalıtım – izloasyon
 • Su Yalıtımı
 • Betonarme
 • Betonarmeye Hazırlık
 • Donatıları Hazırlama
 • Betonarmeye Kalıplar
 • Demir Donatıları
 • Duvarlar, Duvar yapımı
 • Düz Duvar Örme
 • Lento yapma
 • Bacalar
 • Çatılar
 • Asma Çatı proje hazırlama
 • Merdiven Döşeme
 • Kiriş Bağlantıları ödev hazırlama
 • Kiriş Döşeme Bağlantıları
 • Kolon-Kiriş Bağlantıları
 • Temel–Kolon Bağlantıları
 • Donatının Kalıba Yerleştirilmesi
 • Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme
 • Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme
 • Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi
 • Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi
 • Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi
Bu yazıyı okuyun  Endüstri mühendisliği ödev tez proje

TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER

 • Ders Adı
 • Davranış Bilimleri
 • Halkla İlişkiler proje hazırlama
 • Mühendislik Etiği ödev hazırlama
 • Mühendislik Ekonomisi
 • Pazarlama
 • Yönetim ve Organizasyon
 • İletişim Tekniği proje hazırlama
 • Meslek Hastalıkları
 • Sanat Tarihi
 • Uygarlık Tarihi
 • Bilim Tarihi ödev hazırlama
 • Girişimcilik ve İş Tasarımı
 • İş Güvenliği
 • İş Hukuku
 • Seramik Teknolojisi ve Uygulama
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük
 • İlkyardım proje hazırlama
 • Herkes İçin Spor

 

İnşaat Mühendisliği
WhatsApp'tan yazın