Gazetecilik ödev tez proje konusu ile ilgili kurumumuzdan akademik destek almak isteyen lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz, master, doktora öğrencilerine ödev yapmada, proje hazırlamada, tez yazmada, makale yazmada, essay, assignment, homework, take home exam konularında yardımcı olmaktayız. Gazetecilik çalışmalarınız ingilizce ve türkçe yapılır.

Gazetecilik Tez hazırlama

Gazetecilik bölümü öğrenciler tarafından en çok rağbet gören bölümlerden biridir. Gazetecilik ödev proje tez makale inceleme çalışmalarınız ingilizce ve türkçe olarak yapılır. Tez nasıl yazılır yazısını okuyabilirsiniz.

Tez konusu makalesini okuyabilirsiniz.

 • Destek verdiğimiz Gazetecilik dersleri:
 • İletişime Giriş
 • İletişim İçin İngilizce
 • Gazetecilik için İletişim Becerileri ve Yeni Teknolojiler
 • Gazetecilik Çalışmaları
 • Haber Merkezinde Medya Çalışmaları
 • Gazetecilik ve Toplum Tarihi
 • Kitle İletişimine Giriş
 • Araştırma Metodolojisi
 • Gazetecilik Çalışmaları
 • Gazetecilik için Kamu İşleri
 • Temel Fotoğrafçılık
 • Siyaset Bilmine Giriş
 • Dijital Medya ve Gazetecilik
 • Gazetecilik Çalışmaları
 • Gazetecilikte Grafik ve Sayfa Tasarımı
 • Türk Medya Tarihi
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Medya Analizi
 • Kitle İletişim Teorileri
 • Modern Türk Siyasi Tarihi
 • Gazetecilik Çalışmaları
 • Basın Fotoğrafçılığı
 • Gazetecilik için Grafik ve Sayfa Tasarımı
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • İletişim Etiği
 • Gazetecilik Çalışmaları
 • İletişim Hukuku
 • Mezuniyet Projesi
 • Medya Ürünleri İçin Pazarlama
 • Siyasal İletişim ve Medyanın Etkileri
 • Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar
 • Kamuoyu
 • Yeni İletişim Teknolojileri
 • Araştırmacı Gazetecilik
 • Gazetecilik ve Belgesel Yayıncılığı
 • Güncel Siyasal Sorunlar
 • Kitle İletişim Teorileri
 • Popüler Kültür ve Medya
 • Sosyal Politikalar
 • Yaratıcı Endüstriler
 • Medya ve Eğlence Yönetimi
 • Mizah Yazarlığı
 • Vatandaş Gazeteciliği ve Demokrasi

Gazetecilik ile ilgili proje, makale, tez konusu arayan lisans, yüksek lisans öğrencileri için fikir vermesi için aşağıda liste olarak konuları vermekteyiz.

 • ÇAĞDAŞ GAZETECILIĞIN GENEL GÖRÜNÜMÜ
  Bahis: Gazeteciliğin Toplumda Rolü ve önemi
  Gazetecilik – Kitle Haberleşme Araçları İlişkisi
  Gazetecilik Yapan Kitle Haberleşme Araçlarının Yapısal Özellikleri
  Yazılı Basının Özellikleri Sözlü Basının Özellikleri
  Gazetecilik Yapan Araçların Ekonomik Özellikleri
  Gazetecilikte Haber Verme İşlevi
  Haber Vermenin Gördüğü Toplumsal İşlevler
  Bahis i Gazetecilikte Bilgi Alma ve Verme (Enformasyon)
  Bilgi Alma – Bilgi Verme (Enformasyon)
  Gazetecilikte Bilgi Alma-Bilgi Verme Nasıl Gerçekleşir?
  Gazetecilik Yapan Araçların Bilgi Alış Verişi Yönünden Önemi ve Rolü
  Bahis s Dünyanın Enformasyonun Dağılımı Bakımından Genel Görünümü
  Toplumsal Gereksinim Olarak Enformasyonun Rolü ve Önemi
  Kişisel Düzeyde Örgütsel Düzeyde
  Dünyada Enformasyonun Dağılımında Görülen Dengesizlikler: Dengesiz Haberleşme Olgusu
  Yeni Uluslararası Haberleşme Düzeni: İki Yönlü Haberleşmeye Yönelme İsteği
  Yeni Ekonomik Düzen-Yeni Uluslararası Haberleşme Düzeni
  Yeni Uluslararası Haberleşme Düzenine Yöneliş:
  Haberlerin Serbest Dolaşımı : Yeni Uluslararası Haberleşme Düzeni İçin
  Uluslararası Düzeyde Yapılan Çeşitli Girişimler
  Bahis: Dünyada Haberleşme Akımını Düzenleyen Kuruluşlar:
  Haber Ajansları
  Günümüzde Haber Ajanslarının Rolü ve Önemi
  Haber Ajansı Tanımı ve Gördüğü İşlevler
  Dünyada Haber Alışverişini Elinde Tutan Haber Ajanslarının Gelişimi
  Günümüzde Beş Büyük Haber Ajansının Haber Dağıtımı Yönünden Gösterdiği Özellikler
  Agence France Presse
  Reuter
  Associated Press United Press International –
  Tass Türk Haber Ajansları Anadolu Ajansı
  Özel Girişimin Elinde Bulunan Haber Ajansları
  GAZETECILIKTE HABER VE HABER KAYNAKLARı
  Bahis ! Haber Kavramı Önemi ve Özellikleri
  Genel Olarak Haber-Olay İlişkisi
  Haber-Gerçek İlişkisi Haberi Tanımlama Gereği
  Gazetecilik Kitaplarında Yer Alan Haber Tanımlan
  Toplumbilim ve Kitle Haberleşmesi Kuramı Bakımından Haber Kuramları
  Haberleri Sınıflama Çabalan Bahis: Haberde Yer Alan Temel Öğeler
  Haber Değeri Kavramı Haberciliğin Temel İlkeleri Zamanlılık Yakınlık Sonuç Önemlilik
  İnsanın İlgisini Çekme Gazetecilikte İnsanın İlgisini Çekme Yönünden Uygulanan Yaklaşımlar
  İnsanın İlgisini Çekme Yönünden Renkli Habere Kayış Bahis ı Haber Toplama
  Gazetecilikte işlevsel Bir Gereksinme Olarak Haber Kaynağından Yararlanma
  Haber Kaynaklannın Rolü ve Önemi Yerinden Haber Toplama insanlarla Konuşma ikinci El Kaynaklan Kullanma
  Haber Toplanırken Çıkan Zorluklar
  Haber Kaynaklan Yönünden Güvenirliliği Sağlama
  Habr Aldığı Kaynaklan Koruma
  Haber Aldığı Kaynağa Saygı Gösterme : Gazeteciler İçin Muhtemel Haber Kaynaklan Neler Olabilir?
  Başkent İçin Haber Kaynaklan
  Herhangi Bir Vilâyet Merkezi İçin Haber Kaynaklan
  Toplanan Haberlerin Gazetecilik Kuruluşlanna Ulaştınlması İçin Yapılması Gerekenler
  Bahis : Mülakatın Gazetecilikte Önemi Mülâkat Tanımı ve Özellikleri
  Mülâkat Çeşitleri Haber Mülâkat
  Telefonla Mülâkat Biyografik Mülâkat
  Ha ırlıklı Mülâkat Rastgele Mülâkat
  Sempozyum Mülâkat Mülâkat Nasıl Yapılır?
  Mülâkat Nasıl Yazılır?
 • HABER YAZMA
  Haberde Sadelik, Açıklık, Kesinlik, Doğruluk Gereği
  Genel Olarak Haberler Neden Sade Olmalıdır?
  Açıklık ve Haberler Kesinlik Gerekli midir?
  Haberlerin Doğru Olması: Gazetecilerin Sorumluluğu
  Haberlerde Doğruluk Nasıl Sağlanır?
  Haberin Doğruluğunu İspat Etme
  Gazetecilikte Kendi Kendini Denetim Mekanizması
  Basın Ahlâk Yasasına Gerek Var mıdır?
  Amerikan Uygulaması Avrupa’daki Durum
  Uluslararası Düzeyde Çalışmalar Türkiye’de Durum
  Bahis I Haber Girişi ve Çeşitleri
  Giriş Tanımı ve Özellikleri
  Haber Girişi Yönünden Yapılan Sınıflamalar
  Şekil Bakımından Girişler
  Tek Olaylı Giriş
  Olaylı Giriş N ve İK Kuralına Göre Girişler
  Üslup Bakımından Girişler
  Doğrudan Doğruya Anlatımlı Giriş
  Dolaylı Anlatımlı Giriş Kapalı Giriş
  Yığma Giriş Hikâye Girişi Alıntılı Giriş
  Sorulu Giriş Olumsuz Giriş Flaş Giriş Bahis t Haberin Gövdesi
  Haberlerde Neler Bulunur?
  Temel Haber Yazma Kurallarına Göre Haber Gövdesinin Düzenleniş Şekilleri
  Ters Piramit Kuralına Göre Kronolojik Dizi Blok Paragraflarla Düzenleme
  Zincirleme Düzen Dörtgen Kuralına Göre
  Normal Piramit Kuralına Göre Ters Piramit ve Dörtgen Kuralının Birleştirilmesi
  Bahis ı Haberlerin Tekrar Yazılması
  Haber Ajansları Yönünden Sürdürülen Haber Verme Yarışı
  Gazetecilikte Haberlerin Tekrar Yazılması: Redaksiyon İşlemi
  Redaksiyon İşleminin Ortaya Çıkış Nedenleri
  Redaksiyon Yoluyla Haberlerin Tekrar Yazılması İşlemi
  Redaktörlere Düşen Görevler Telefonla Haber Alma
  Haber Ajanslarının Verdiği Haberleri Tekrar Yazma
  Diğer Yayın Organlarında Çıkmış Olanları Tekrar Yazma
  Kendi Gazetecilik Kuruluşunca Daha Önce Verilmiş Haberin Geliştirilmesi veya Birleştirilmesi
  Çeşitli Belgeler ve Basın Bültenlerini Haber Yapma
 • ÇAĞDAŞ GAZETECILIK TÜRLERI
  Bahis i Fikir Gazeteciliği • Fikir Gazeteciliği: Tanımı ve özellikleri
  Fikir Gazeteciliğine Yöneliş Nedenleri
  Objektif Haber Verme Anlayışı: Özellikleri ve Getirdikleri
  Objektif Haber Verme Yönünden Eleştiriler: Haberi Yorumlama Gerekliliği
  Yorumlayıcı, Açıklayıcı Haber Verme Araştırıcı Haber Verme Değerlendirme
  Bahis: Magazin Gazeteciliği
  Magazin Gazeteciliği: Tanımı ve Özellikleri
  Magazin Gazeteciliğine Yöneliş Nedenleri
  Günümüzde Magazin Gazeteciliği
  Magazin Gazeteciliğinde Yer Alan Haberler: Renkli Haber Tanımı ve Özellikleri
  Renkli Haber Yönünden Yapılan Sınıflamalar
  Haber Röportaj tnsanm İlgisini Çekme Yönü Ağır Basan Röportaj Biyografik Röportaj Tarihi Röportaj Araştırıcı ve Yorumlayıcı Röportaj
  Bir Şeyin Nasıl Yapıldığını Gösteren Renkli Haber
  Macera veya Kişisel Hikâye Röportajı Yerel bir Durumu Anlatan Röportaj
  Renkli Haber Nasıl Yazılır? Bahis: Radyo ve Televizyon Gazeteciliği
  Konuşma Şeklinde Haber Verme Elektronik Basımn Gelişimi
  Radyonun Gelişimi Televizyonun Gelişimi Radyo ve Televizyon Gazeteciliğinin Temel Özelli
  kleri Radyo, Televizyon Gazeteciliğinde Haber Yapısı Radyo Haberciliği
  Televizyon Haberciliği
Gazetecilik öğrencilerine akademik destek veriyoruz
Share
WhatsApp'tan yazın